U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden van Irendo

1.
De navolgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Irendo gesloten koopovereenkomsten. Andersluidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door Irendo schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.
Aanbiedingen van Irendo zijn vrijblijvend, zolang Irendo niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Irendo of de door haar verzonden factuur. Irendo is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden, waaronder rembourslevering, te verbinden.

3.
De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Irendo niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Irendo van het voor de order benodigde materialen en kunnen door Irendo worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden ook is Irendo gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.

4.
Alle door Irendo geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Irendo is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Irendo gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Irendo behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Irendo onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5.
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Irendo dien overeenkomstig worden verhoogd.

 

6.
Voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, contant te worden voldaan bij levering van uw bestelling.

Producten die u via onze site koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Alle door niet-betaling veroorzaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het – met inbegrip van rente – door koper verschuldigde bedrag, komen voor rekening van koper. Evenals het opnieuw aanleveren van uw bestelling indien u niet aan uw betalingsplicht kon voldoen ten tijde van de levering

7.
De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken en naar aanleiding van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Irendo te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal Irendo uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen dan wel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Irendo is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.
Irendo heeft het recht om levering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedsfeer van Irendo.

9.
Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Irendo slechts gedurende twee maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Irendo nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

 

10.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Irendo.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Irendo, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Irendo als zodanig aanduidt.

11.
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

 

.

 

Adres: Dahliastraat 29, 7021 XX Zelhem        Tel: 0653836795           KvK 66297613

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?